Dernek Tüzüğü

MALULSAYILMAYAN GAZİLER SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ  TÜZÜĞÜ

       Derneğin Adı ve Merkezi

        Madde1- Derneğin adı “MALUL SAYILMAYAN GAZİLER SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA  DERNEĞİdir.

       Derneğin merkezi Ankara’dır. Başka yere taşınamaz.

       Derneğin kısa adı M.S.G. DER’dir.  
       Dernek, yurt içinde şube açabilir.

      Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

        Madde 2-  Dernek, terörle mücadele sırasında vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanıp belirlenen değerlerin altında uzuv kaybı olması ya da
kurşun, şarapnel parçalarıyla yaralanıpta sakatlığı az diye malul gazi sayılmayan askerlerimizin ve polislerimizin malul sayılıp gazilik hakları ve madalyalarını almaları için mücadele etmek; malul sayılmayan gaziler arasında yardımlaşmayı, dayanışmayı, birlik ve beraberliği sağlamak amacı ile kurulmuştur.

      Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, 

2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek,dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci,demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

    5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar,konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak,kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

11-Uluslararası faaliyette bulunmak,yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

13-Dernek üyelerinin yiyecek,giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

14-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

16-Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak,

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek,sosyal alanda yurt içinde  faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

      Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

      Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

      Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

      Derneğin şube sayısı üçten fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır.Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.  

      Üyelikten Çıkma

      Madde 4-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

       Üyelikten Çıkarılma

      Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

      1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

      2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

      3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

      4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

      Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığında hak iddia edemez.

      Dernek Organları

      Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

      1-Genel kurul,

      2-Yönetim kurulu,

      3-Denetim kurulu,

       Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7-Genel kurul,derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.Derneğin şubesinin açılması durumunda ise şube sayısı üçe kadar genel merkez ve şubelerinde kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise genel merkezdeki kayıtlı üyeler şubelere nakledilerek şubelerin genel kurullarında seçilen delegelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

      2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

      Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Aralık ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü*

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati,yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin İnternet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya,birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü*

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir.Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8-Genel kurulda,aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadarki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar*

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.      Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

       Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

       Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

      1-Dernek organlarının seçilmesi,

      2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

      3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

      4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

      7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

      8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

      9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

      10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

      11-Derneğinşubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ileilgili işlemlerin yürütülmesi husunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

      12-Derneğinuluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üyeolarak katılması veya ayrılması,

      13-Derneğinvakıf kurması,

      14-Derneğinfesih edilmesi,

      15-Yönetimkurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

16-Derneğin en yetkili organı olarak derneğindiğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerinkullanılması,

17-Mevzuattagenel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

      Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev veYetkileri

       Madde10-Yönetim kurulu 7asıl ve 7 yedek üyeolarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilktoplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı,sekreter, sayman ve üye’yi belirler. 

      Yönetimkurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir.Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır.Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

      Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veyabaşka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oyçokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

      YönetimKurulunun Görev ve Yetkileri

      Yönetimkurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

      1-Derneğitemsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiyeyetki vermek,

      2-Gelirve gider hesaplarına ilişkin  işlemleriyapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

      3-Derneğinçalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

      4-Genelkurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır vetaşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak,dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

      5-Genelkurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesinisağlamak,

6-Derneğinşubelerinin denetlenmesini sağlamak,

      7-Gereligörülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

      8-Genelkurulda alınan kararları uygulamak,

      9-Herfaaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelirtablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

      10-Bütçeninuygulanmasını sağlamak,

      11-Derneğeüye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

12-Derneğin amacını gerçekleştirmekiçin yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

13-Mevzuatınkendisine verdiği diğer görevleri  yapmakve yetkileri kullanmak,

       DenetimKurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

       Madde11-Denetim kurulu, 3asıl ve 3 yedek  üye olarak genelkurulca seçilir.

      Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veyabaşka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oyçokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

       DenetimKurulunun Görev ve Yetkileri

      Denetimkurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi içinsürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösteripgöstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygunolarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usulleregöre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir raporhalinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

      Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulutoplantıya çağırır.

DerneğinGelir Kaynakları

      Madde 12-Derneğin gelir kaynaklarıaşağıda sayılmıştır.

      1-Üyeaidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak  10TL, aylık olarak ta 10 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeyegenel kurul yetkilidir,

      2-Şubeödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsiledilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,

      3-Gerçekve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

4-Dernek tarafından tertiplenen çayve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması vekonferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

5-Derneğin mal varlığından eldeedilen gelirler,

6-Yardım toplama hakkındaki mevzuathükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

7-Derneğin, amacını gerçekleştirmekiçin ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerdenelde edilen kazançlar,

8-Diğergelirler.       

       DerneğinDefter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler *

Madde13-Defter tutma esasları;

Dernekte,işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirinDernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takipeden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesapdöneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldanitibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetimkurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğinticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi UsulKanunu hükümlerine göre defter tutulur.

KayıtUsulü

Derneğindefter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygunolarak tutulur.

TutulacakDefterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterlertutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler veuyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulukararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altıtoplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üyeolarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftereişlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftereişlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen vegiden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakınasılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelenveya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernekadına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftereişlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri:Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerinadı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftereişlenir.

6-Demirbaş Defteri: Derneğe aitdemirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleriyerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftereişlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ileDemirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacakesaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerindekayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-YevmiyeDefteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli VergiUsul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinadenyayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

DefterlerinTasdiki

Dernekte,tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadanönce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerinkullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdikiyapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağıyıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

GelirTablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletmehesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık)(Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu”düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında(31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama GenelTebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

      Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri*

Madde 14-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (DerneklerYönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir.Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafındandüzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernekgiderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcamabelgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesikapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre giderpusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’teörneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcamabelgesi olarak kullanılır.

Dernektarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmetteslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım TeslimBelgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacakbedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneğibulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bubelgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil serive sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçanyaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleriaracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veyasürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olmasızorunludur.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilindekullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilenbiçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındıbelgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, defterekaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesiile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındıbelgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlardaDernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

YetkiBelgesi

Yönetimkurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler,yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir.Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtivaeden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernektarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanıncaonaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsiledebilir.

Yetkibelgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir.Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesininsüresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevindenayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmişolan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimizorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zamaniptal edilebilir.”

Gelirve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterlerhariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcamabelgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmaküzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yılsüreyle saklanır.

       Beyanname Verilmesi*

Madde 15-, Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleriile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (DerneklerYönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulutarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernekbaşkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

BildirimYükümlülüğü          *

Madde16-Mülki amirliğeyapılacak bildirimler;

GenelKurul Sonuç Bildirimi

Olağanveya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim vedenetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren(Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülkiidare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılmasıhalinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski veyeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmışdernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazıekinde mülki idare amirliğine verilir

TaşınmazlarınBildirilmesi

Derneğinedindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (DerneklerYönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiylemülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışındanyardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler YönetmeliğiEK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idareamirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdiyardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirimşartının yerine getirilmesi zorunludur.

DeğişikliklerinBildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydanagelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim YeriDeğişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarındameydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “DernekOrganlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyenotuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzükdeğişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde,genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğinİç Denetimi

Madde17-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından içdenetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetimyaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetimkuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadankaldırmaz.

Denetimkurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veyabağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

DerneğinBorçlanma Usulleri     

Madde 18-Dernek amacını gerçekleştirmek vefaaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulukararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımıkonularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma,derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikteyapılamaz.

DerneğinŞubelerinin Kuruluşu

Madde19-Dernek, gerekligörülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetimkurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, DerneklerYönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şubeaçılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

 

  ŞubelerinGörev ve Yetkileri

Madde 20-Şubeler, tüzel kişiliği olamayan,dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmaklagörev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürükendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

ŞubelerinOrganları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde21- Şubenin organları, genel kurul, yönetimkurulu ve denetim kurulu’dur.

Genel kurul, şubeninkayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetimkurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asılve üç yedek üyeolarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görevve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatınöngördüğü çerçevede şube’de de  uygulanır.

ŞubelerinGenel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl TemsilEdileceği

Madde22-Şubeler, genelkurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az ikiay önce bitirmek zorundadırlar.

  Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yıldabir, Eylül ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20)üye için bir (1), arta kalan üye  sayısı  10‘dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır.Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Temsilcilik Açma*

Madde 23-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.Şubeler temsilcilik açamazlar.

      Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

      Madde 24-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

      Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

      Derneğin Feshi ve  Mal Varlığının  Tasfiye  Şekli

       Madde 25-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para,mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde TERÖRLEMÜCADELE SIRASINDA YARALANIPTA MALUL GAZİ SAYILMAYAN ASKERLER  Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para,mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

      Hüküm Eksikliği

      Madde 26-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

      Geçici Madde 1-* İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar,derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.  
Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı ve Soyadı       :                         Görev Unvanı              :


Bu tüzük 26 (Yirmi altı)  madde ve 1(Bir)geçici maddeden ibarettir.